Monday, Dec-17-2018, 10:09:38 PM

µÿ’ÿ÷Lÿ ’ÿèÿæ: þæœÿ¯ÿæ™#LÿæÀÿ LÿþçÉœÿZÿ Àÿç{¨æsö †ÿàÿ¯ÿ,SæBxÿàÿæBœÿú þæœÿç œÿ$#{àÿ {¨æàÿçÓ H ¨÷ÉæÓœÿ * AæÀÿ» {Üÿàÿæ ¯ÿç{sLÿú LÿæDœÿ{Óàÿçó ¨÷Lÿ÷çßæ * Ó´†ÿ¦ Àÿæf¿ ¨æÜÿ¿æ ¨÷Óèÿ{Àÿ Àÿæf¿¨æÁÿZëÿ {µÿsçàÿæ ¯ÿç{fxÿç,µÿç{Lÿ ÓçóÜÿZëÿ äþæ þæSç¯ÿæLÿë ’ÿæ¯ÿ * 4% Óë™{Àÿ `ÿæÌêZÿë þçÁÿç¯ÿ J~ * {Lÿ¢ÿ÷þ¦ê fëFàÿ HÀÿæþúZëÿ AƒæþæÝ, "¯ÿç{fxÿç ¨÷æ{ßæfç†ÿ F¯ÿó Lÿó{S÷Ó Aæ{ßæfç†ÿ' * Aæfç vÿæÀÿë 28 {s÷œÿú `ÿÁÿæ`ÿÁÿ ¯ÿæ†ÿçàÿ * Sfæœÿœÿ {¯ÿÉ{Àÿ ¯ÿçÉõÿÁÿæ, ¨÷ÉæÓœÿ H {Ó¯ÿæ߆ÿ þëÜÿôæþëÜÿ * ÀÿçàÿæFœÿÛ fçH ÓÜÿ ¨÷†ÿç’ÿ´£ÿç†ÿæ, {µÿæÝæ{üÿæœÿú {WæÌ~æ Lÿàÿæ 25 fç¯ÿç xÿæsæ * HÝçÉæ dëBôàÿæ {þòÓëþê * ¯ÿç{f¨çLÿë ¯ÿç{fxÿçÀÿ ¨÷ɧ, {Lÿ¢ÿ÷ {¾æfœÿæ LÿæÜÿ]Lÿç ¯ÿ¢ÿ LÿÀÿæSàÿæ *Tell a Friend

Get Counter code for site
Counter for Website

Read What Others Said about Us | Post Your FeedbackTrial of Extra Security measure

This is a trial message only.
Posted by : Dr Jyoti Prasad Pattnaik on 2016-05-03


how to get 3rd dec 2015 e paper

how to get 3rd dec 2015 e paper
Posted by : narayan nahak on 2015-12-13


abaut news

sushantapradhansambadik
Posted by : sushanta kumar pradhan on 2015-11-07


tender notice

tender notice published on 15.09.2015, help me how to get online. Thanks going through old editions.
Posted by : Amiya Kumar Patra on 2015-09-19


Archive

I didn't find archive in ur website..plz hv an option for archive..Thanks..
Posted by : Dhiroj on 2015-02-09


we want E- paper facility

I m Deepak Basti, working @ saudiarab-Riyad as a Automobile Engg . I m the regular online reader ( from internet )of ur news paper. As a NRI-Odia I m the big fan of our newspaper Anupambharat .when I was student at that time I used to read newspaper from my neighbour, then I was extending my study at BBSR , I was also reading Anupambharat from near shop or from near saloon .

Here
Posted by : Deepak Kumar Basti on 2014-08-18


Please add this paper in NewsHunt App

Hi

This is a very good newspaper.. We are generally reading news from NewsHunt app. Its a best app with all newspaper please add this paper in NewsHunt.

Thanks
Koushik
Kolkata
Posted by : Koushik Rout on 2014-08-15


Seeking your help To Prove That Iam Innocent.

sir Namastey
Myself milan, i am in a trouble from last 2yr. i got a case filed against me by a girl in the date of 22/april/2012. The details regarding the case was published in your news paper of above mentioned date but sir please believe me that there is a big game was planned against me by that girl. so in order to prove that. iam innocent i need your help. i need the newspaper of that
Posted by : milan kumar patnaik on 2014-08-10


Seeking your help To Prove That Iam Innocent.

sir Namastey
Myself milan, i am in a trouble from last 2yr. i got a case filed against me by a girl in the date of 22/april/2012. The details regarding the case was published in your news paper of above mentioned date but sir please believe me that there is a big game was planned against me by that girl. so in order to prove that. iam innocent i need your help. i need the newspaper of that
Posted by : milan kumar patnaik on 2014-08-10


Seeking your help To Prove That Iam Innocent.

I am from berhampur. i want the news paper of your on date 22/apr/2012. Sir please help me to prove myself innocent. Sir please believe me a big Game was planned by a girl to destroy my carreer. i am a b.tech graduate, please help sir by providing me that date newspaper which will help me a lot to prove my self Innocent. please Help Me.
Posted by : milan kumar patnaik on 2014-08-10PAGES >>1 2 3

PWNED

lala

Read More

™þæLÿæ’ÿæÀÿú {sàÿç-F+÷ç LÿÀÿçç¯ÿæLÿë AæþêÀÿúZÿ {¾æfœÿæ

¨í¯ÿöÀÿë Aþç†ÿæµÿ ¯ÿaÿœÿ, ÉæÜÿÀÿëQú Qæœÿú, Aäß LÿëþæÀÿ, Óàÿúþœÿú Qæœÿú, Üÿç÷$#Lÿú {ÀÿæÉœÿú, ¨÷ê†ÿç fç+æ, Aœÿë¨þú {QÀÿ

Read More
This Page is Under Construction.

ÀÿçAæfú

Óëœÿêàÿ LÿëþæÀÿ ¨õÎç
Aæ¨~ Lÿ'~ ¯ÿçÉ´æÓ LÿÀÿç{¯ÿ
¨$Àÿ ¯ÿç Sê†ÿ SæB¨æ{Àÿ ?
Aæfç Óq{Àÿ
¨{xÿæÉçœÿêÀÿ þàÿâêþ

Read More

Today's Headlines